Wyprawka szkolna 2016/2017

Uwaga Rodzice!
Poniżej znajdziecie informacje dotyczące zasad uzyskania dofinansowania do zakupu podręczników - Wyprawka szkolna.
Prosze się z nią zapoznać a wszelkie pytania kierować do wychowawców klasy.
Prosze również pamietać o przestrzeganiu teminów!

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2016/17

Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2016/17 pomoc skierowana zostaje  m.in. do  uczniów:
- słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
- z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2016/17 do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum  oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy i innych wymienionych w rozporządzeniu.

WAŻNE!

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających w roku szkolnym 2016/17 do klas: I-III (jeśli nie korzystają z „elementarza zapewnionego przez ministra) i IV szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum lub do szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych - przez materiał edukacyjny należy rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Jakie warunki należy spełnić?   

Uczniom niepełnosprawnym (wymienionym powyżej) pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznawana jest niezależnie od dochodu.

UWAGA!

Zakres wydatków kwalifikowanych w programie, nie obejmuje wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.

Jak ubiegać się o pomoc?    

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:
- Złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Ostateczny termin składania wniosków upływa 9 września 2016r. Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inne osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
Do wniosku należy dołączyć:
-  kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- dowód zakupów - w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”
- W przypadku zakupów podręczników dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.
- Rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.
- Zwrotu kosztu zakupu podręczników jak również kosztu zakupu materiałów edukacyjnych dokona Urząd Gminy na konto indywidualne lub w kasie Urzędu po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
    ul. Przedszkolna 1
    44-238 Czerwionka-Leszczyny
  • (+32) 431-29-91

Galeria zdjęć