Pedagog Szkolny

Bezpiecznie w szkole

Program w Zespole Szkół Specjalnych

im. Weroniki Sherborne
w Czerwionce-Leszczynach

Bezpiecznie w szkole”

 

Realizowany w klasach: 4-5-6 Szkoła Podstawowa, 1-2-3 Gimnazjum,
1-2 UG, 3 UG. W roku szkolnym 2016/2017

           

Przy tworzeniu programu  „Bezpiecznie w szkole” uwzględnione zostały:

- wcześniejsze działania podejmowane przez szkołę w ramach Program,,Bezpieczna Szkoła’’, „Szkoła bez Przemocy” jak i Programu Wychowawczego szkoły, realizowanych programów  nauczania, programów profilaktycznych szkoły,

- spostrzeżenia nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa  i  pielęgniarki   
  szkolnej,

- wnioski z rozmów z rodzicami,

- obserwacje zachowań uczniów,

- ocena stanu bezpieczeństwa szkoły,

 

Cel główny programu:
    Poprawa stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz środowisku lokalnym

          Realizacja celu nastąpi poprzez:

 • animację ruchu społecznego na rzecz bezpieczeństwa,
 • edukację społeczno-prawną  uczniów, rodziców i  nauczycieli,
 • profilaktykę zachowań agresywnych,
 • poprawę stanu wypadkowości ,

oraz realizację celów szczegółowych wynikających z realizowanych programów nauczania, Programu Wychowawczego szkoły, jak również celów ujętych w Programie Profilaktycznym szkoły:

 • promowanie wśród uczniów zdrowego i bezpiecznego stylu życia
 • wspomaganie uczniów w rozwijaniu kompetencji psychospołecznych
 • wzmacnianie czynników chroniących uczniów przed podejmowaniem zachowań ryzykownych oraz eliminacja lub redukcja czynników sprzyjających podejmowaniu zachowań ryzykownych.
   

Cele szczegółowe:

 • Integrowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w szkole.
 • Podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa

uczniów.

 • Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
 • Aktywizowanie środowiska lokalnego do podejmowania działań na rzecz

           poprawy bezpieczeństwa gimnazjalistów.

 • Usprawnienie wymiany informacji z zakresu zagrożeń.
 • Aktywne włączenie się w realizację zadań programów wychowawczego
   i profilaktycznego.

 

 Adresaci programu:

Adresatami programu są uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
z szczególnym uwzględnieniem młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym.

 

 Realizatorzy programu :

nauczyciele, opiekun Samorządu Uczniowskiego, Policja, rodzice, pielęgniarka szkolna, nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciel informatyki, wychowawcy klas, pedagog i psycholog szkolny.

 

Termin realizacji programu:

Program ma charakter długofalowy i będzie realizowany począwszy od dnia 25.09.2014r. przez kolejne lata szkolne.

 

 Ewaluacja:

 • Analiza sytuacji wychowawczej na terenie szkoły.

 

Zadania

Sposób realizacji

Budowanie dobrych relacji interpersonalnych między nauczycielami
i uczniami.

 1. Rozpoznawanie i nazywanie uczuć, emocji i potrzeb ucznia.
 2. Rozwijanie otwartości, życzliwości

i zaufania w kontaktach z uczniami.

 1. Okazywanie zainteresowania
  i zaangażowania w sprawy uczniów.

           Doskonalenie umiejętności
           interpersonalnych i wychowawczych
           nauczycieli.

 1. Integracja klasy.
 2. Grupa wsparcia dla nauczycieli
 1. Aktywne słuchanie                        i parafrazowanie wypowiedzi uczniowskich.
 2. Prowadzenie z uczniami indywidualnych rozmów.
 3. Udzielanie pomocy i wsparcia uczniom  i nauczycielom
  w rozwiązywaniu  problemów, budowanie środowiska zaufania.

 

Zajęcia na temat budowania prawidłowych relacji. Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z sytuacją trudną w klasie, jak rozmawiać
z uczniem o problemie. Zajęcia dot. sposobów integrowania uczniów
w oddziale klasowym.

Tworzenie wspierającego środowiska wychowawczego

 1. Udział uczniów w podejmowaniu istotnych dla nich i dla szkoły decyzji.
 2. Rozwijanie samorządności
 3. Integrowanie uczniów ze środowiskiem szkolnym.
 4. Włączenie uczniów do działalności wymagającej wspierania, pomocy i opieki nad innymi.
 5. Stwarzanie warunków do podejmowania przez uczniów nowych ról i rozwijania zainteresowań.
 6. Stworzenie uczniom okazji do autoprezentacji i zainteresowań, zdolności i osiągnięć.
 7. Włączanie uczniów do działań pobudzających rozwój moralny.

 

 

 1. Organizowanie imprez klasowych
  i    szkolnych.
 2. Przygotowanie informacji ze szkolną ofertą spędzania czasu wolnego.
 3. Prezentacja dokonań uczniów np. podczas wystaw, kiermaszów okolicznościowych.

 

Rozwijanie działalności wolontariatu oraz Samorządu Uczniowskiego.

Rozwijanie zainteresowań nauką szkolną oraz pomoc w pokonywaniu trudności

 1. Ciekawe i atrakcyjne prowadzenie lekcji.
 2. Uwzględnianie różnic indywidualnych między uczniami.
 3. Pomoc uczniów opanowaniu trudniejszych partii materiału.
 4. Motywowanie uczniów do wysiłku                    i pomocy w podnoszeniu skuteczności uczenia się.

 

 

 

 1. Stosowanie różnorodnych metod nauczania.
 2. Wykorzystywanie zainteresowań            i mocnych stron ucznia.
 3. Przeprowadzenie zajęć z uczniami dotyczących technik skutecznego uczenia się i sposobów organizowania sobie nauki i czasu wolnego.
 4. Organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce na poziomie klasy.
 5. Stosowanie motywującego systemu oceniania osiągnięć uczniów.
 6. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

 

Wzmacnianie więzi uczniów z rodzicami

 1. Tworzenie skutecznego systemu wymiany informacji z rodzicami.
 2. Kontrola frekwencji uczniów.
 3. Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców – szkolenia dla rodziców, spotkania z pedagogiem    i psychologiem szkolnym.

Dostarczenie informacji o miejscach służących pomocą rodzinie.

 1. Wyznaczanie terminów konsultacji nauczycieli z rodzicami – w zależności od potrzeb.
 2. Informowanie rodziców na bieżąco o nieobecnościach dzieci.
 3. Prowadzenie zebrań z rodzicami.

 

 

Współpraca z osobami i instytucjami wspierającymi szkolę w profilaktyce oraz przepisów BHP

 1. Współpraca z Policją, Miejskim Ośrodkiem Pomocy społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną           w Czerwionce-Leszczynach, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rybniku, Punktem Interwencji Kryzysowej – w razie potrzeby.
 2. Udział w wybranych akcjach
  i kampaniach organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje.
 3. Przeprowadzanie apeli przez funkcjonariuszy Policji jak                                   i pogadanek profilaktycznych.

 

Wspieranie i rozbudzanie prawidłowego rozwoju osobowości ucznia w zakresie:

 1. Poznawanie siebie i budowanie adekwatnej samooceny
 2. Podnoszenie poczucia własnej wartości i wiary w siebie
 3. Poznawanie sposobów radzenia sobie ze stresem
 4. Budowanie systemu wartości.

 

 

Wspomaganie i rozwój umiejętności funkcjonowania w sytuacjach społecznych:

 1. Rozwijanie umiejętności związanych  
  z komunikacją interpersonalną.
 2. Kształtowanie zdolności do konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów.
 3. Umiejętność radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.

 

Wspieranie w rozwoju umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z presją społeczną (nacisk grupowy, manipulacje, wpływ mediów)

 

 1. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w ramach programów profilaktycznych
 2. Prowadzenie warsztatów i zajęć wg własnych pomysłów                         i dostępnych scenariuszy podczas godzin wychowawczych

 

 

 

 

 1. Realizowanie zadań profilaktyczno- wychowawczych w ramach lekcji przedmiotowych oraz ścieżek międzyprzedmiotowych.
 2. Spotkania ze specjalistami (psychologiem, pedagogiem, terapeutą, policjantem.)

 

Promowanie wśród uczniów zdrowego              i bezpiecznego stylu życia.

 1. Przekazywanie i utrwalanie zasad zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
 2. Informowanie uczniów o zagrożeniach związanych z chorobami cywilizacyjnymi, Internetem oraz innymi wynikającymi z potrzeb środowiska lokalnego.
 1. Zajęcia dla uczniów dotyczące zasad zdrowego żywienia                  i zaburzeń żywienia.
 2. Realizacja zadań związanych               z promowaniem zdrowego                  i bezpiecznego stylu życia.
 3. Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych, udział                    w akcjach dot. zdrowia.
 4. Przeprowadzenie warsztatów, lekcji wychowawczych oraz realizacja tematów podczas zajęć multimedialnych dot. bezpieczeństwa w Internecie.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
  ul. Przedszkolna 1
  44-238 Czerwionka-Leszczyny
 • (+32) 431-29-91

Galeria zdjęć