• Aktywna tablica- o programie

    • Ogóle informacje o Rządowym Programie Aktywna Tablica 2020-2024

     Aktywna Tablica 2020-2024 to program skierowany skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, który umożliwia placówkom oświatowym wnioskowanie o dofinansowanie na zakup sprzętu, narzędzi i pomocy dydaktycznych. Prawem udziału objęto także szkoły kształcące uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, co umożliwia doposażenie szkół w narzędzia do terapii i wzbogaca warsztat pracy nauczycieli i szkolnych specjalistów.

                                                 

      

     W 2022 roku Szkoła Podstawowa im. W. Sherborne w Czerwionce- Leszczynach przystąpiła do Programu Aktywna Tablica.

     Przydzielone środki finansowe szkoła przeznaczyła na zakup pomocy do terapii oraz sprzęt, który jest niezbędny
     do obsługi multimedialnych materiałów i pomaga wprowadzać podczas zajęć działania oparte na technologii informacyjno-komunikacyjnej.

     Dzięki Rządowemu Programowi Aktywna Tablica nasi uczniowie, wymagający indywidualnego podejścia
     w nauczaniu, mają większą szansę na odnoszenie sukcesów szkolnych, w tym edukacyjnych.
     Pozyskane pomoce posłużą wsparciu procesu terapeutyczno-dydaktycznego poprzez wykorzystanie narzędzi TIK.

      

     Wraz ze złożeniem wniosku o udział w Programie, szkoła zobowiązuje się do zrealizowania następujących zadań:

     1. uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach
      i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
     2. uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
      • udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
      • zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
      • dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;
     3. wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań
      w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;
     4. wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu;

      

     https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
   • (+32) 431-29-91
   • ul. Przedszkolna 1
    44-238 Czerwionka-Leszczyny
    Poland
  • Logowanie