• Z "Werką" na codzień.

    Z "Werką" na codzień.

    19.02.2024 08:19
    Z "Werką" na codzień.

    Metoda Ruchu Rozwijającego, którą  wypracowała nasza Patronka ćwicząc z dziećmi, jest bardzo prosta, naturalna i polega na zabawie ruchowej. Dzieci, ale też i dorośli podczas ćwiczeń doświadczają, co to znaczy czuć się dobrze we własnym ciele, poznają siebie, swoje możliwości i ograniczenia, poznają innych, uczą się aktywnego i twórczego życia. Zajęcia prowadzone Metodą Ruch Rozwijającego sprawiają nam wiele radości. 

     

     

   • Turniej Uśmiech w Naszej Szkole

    Turniej Uśmiech w Naszej Szkole

    21.03.2017 09:31

                      

    15 listopada 2011r. w Zespole Szkół Specjalnych Pani Profesor Marta Bogdanowicz została pasowana na Kawalera Orderu Uśmiechu. Na pamiątkę tego pięknego zdarzenia co roku w Zespole Szkół Specjalnych  odbywa się Turniej Uśmiech, który stał się  cyklicznym integracyjnym spotkaniem o  charakterze sportowym.  Pierwszy Turniej odbył się  właśnie 15 Listopada 2011 roku. Inicjatorem Turnieju był nauczyciel wychowania fizycznego Adam Bugdoł. Turniej połączony jest z  Dniem Patrona Weroniki Sherborne i zawiera następujące elementy: prezentację sylwetki Weroniki Sherborne, ćwiczenia Metodą Ruchu Rozwijającego oraz zabawy sportowe.  Każdego roku Turniej odbywa się pod innym hasłem, a zabawy i ćwiczenia dobierane są tematycznie.

                26 października 2016r. odbył się kolejny Turniej Uśmiech w naszej szkole, a ponieważ Zespół Szkół Specjalnych obchodzi 25 - lecie to pod hasłem: "Słoneczny, bo Jubileuszowy Turniej Uśmiech". Naszymi gośćmi były przedszkolaki z Przedszkola nr 1 "Promyczek", Przedszkola nr 10 "oraz Przedszkola nr 7 "Misia Uszatka" z Rybnika. Wraz z najmłodszymi uczniami naszej szkoły przystąpili najpierw do ćwiczeń Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, a później do konkurencji, które odbywały się na żółtych pasmach materiału symbolizujących promyk słońca. Za wygraną konkurencję drużyna odsłaniała jeden puzzel, a po odkryciu ostatniego ukazał się wszystkim symbol Turnieju Uśmiech - uśmiechnięte słoneczko. Każdy uczestnik otrzymał medal i słodki upominek.

    Organizatorzy Turnieju: Maria Kala, Justyna Bugdoł, Wanda Kurpanik, Agnieszka Nowak, Marzena Bartoszek oraz opiekunowie grup zgodnie orzekli, że "takiego" Turnieju jeszcze u nas nie było. Dzieci bawiły się świetnie, były solidnie przygotowane, a na ich buziach gościł szczery uśmiech. Więc dziękujemy i zapraszamy za rok!

    Turniej wspomagali jak co roku wolontariusze z Gimnazjum nr 2 w Leszczynach, którym również bardzo serdecznie dziękujemy!

    Historia_Turnieju_Usmiech.pptx

   • MRR w Naszej Szkole

    MRR w Naszej Szkole

    22.03.2017 10:07

    METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO
    WERONIKI SHERBORNE
    W NASZEJ SZKOLE

         Z KART HISTOII:
    1994r. - pierwsze zajęcia MRR w szkole
    31.05.2001r. - Uchwała Rady Powiatu o nadaniu imienia Weroniki Sherborne
    2002/2003 - Badania nad efektywnością MRR Weroniki Sherborne prowadzone w kraju przez prof. Martę Bogdanowicz za pomocą skal SOZ - D oraz SOZ - R - prowadzone były również w ZSS
    2003/2004 - Badania dotyczące roli Metody Weroniki Sherborne w stymulowaniu rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym przy pomocy skali Eurofit Special prowadzone przez dr Danutę Zwolińską - prowadzone były między innymi
    w ZSS
    15.11. 2011r. - Pasowanie na Kawalera Orderu Uśmiechu prof. Marty Bogdanowicz. Pierwszy Turniej "Uśmiech" dla upamiętnienia ww. zdarzenia. Turniej "Uśmiech" odbywa się cyklicznie jako integracyjne spotkania o charakterze sportowym. Inicjatorem Turnieju był nauczyciel wychowania fizycznego Adam Bugdoł. Turniej jest połączony z Dniem Patrona. Uczniowie poznają: sylwetkę Patrona Weroniki Sherborne, Historię Turnieju "Uśmiech"; biorą udział w mini zajęciach MRR. Turniej tradycyjnie wspomagają wolontariusze
    z Gimnazjum nr 2 w Leszczynach
    25.04.2012r. - Warsztaty MRR dla Rady Pedagogicznej ZSS prowadzone przez Dariusza Okrzesika, Lidera International Sherborne CoOperation
    16.11.2016r. - Odsłonięcie tablic przedstawiających i upamiętniających Patrona szkoły Weronikę Sherborne - jej portret, życiorys i Metodę Ruchu Rozwijającego oraz Pasowanie na Kawalera Orderu Uśmiechu prof. Marty Bogdanowicz i Turniej "Uśmiech"

    W naszej Szkole udział w zajęciach Metodą Ruchu Rozijającego biorą uczniowie Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych i Zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych. Zajęcia prowadzone są w każdym oddziale raz w tygodniu przez terapeutów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
     
   • Ruch Rozwijający

    17.03.2017 12:26

    Marta Bogdanowicz, Alicja Kasica

    Metoda Ruchu Rozwijającego – od teorii do praktyki


    1. Weronika Sherborne - twórczyni Metody Ruchu Rozwijającego

    Jedną z metod dość powszechnie stosowanych w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie, głównie w takich krajach europejskich jak Wielka Brytania, Belgia, Szwecja, Polska, jest Metoda Ruchu Rozwijającego (MRR) . Została ona stworzona w latach sześćdziesiątych przez angielską nauczycielkę wychowania fizycznego, tańca i ruchu - Weronikę Sherborne. Metoda Ruchu Rozwijającego to system ruchowych  ćwiczeń–zabaw-relacji stworzony w oparciu o wczesnodziecięce zabawy rodziców z małymi dziećmi. Jest przeznaczony przede wszystkim do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego lecz możliwości jego stosowania są praktycznie nieograniczone. Nazwa metody - Ruch Rozwijajacy - odzwierciedla jedno z jej głównych założeń: posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka. Dzieje się to przez rozwijanie za pośrednictwem ruchu świadomości własnego ciała i istniejącej wokół przestrzeni, usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku. Dla autorki inspiracją do stworzenia metody była działalność i twórczość jej nauczyciela - Rudolfa Labana, a także własne doświadczenia z pracy pedagogicznej.
    Weronika Sherborne urodziła się w 1922 roku w Wielkiej Brytanii. Z wykształcenia była nauczycielką wychowania fizycznego, tańca i ruchu, z czasem stała się twórcą metody, którą można by zaliczyć do dziedziny kinezyterapii.
    Przełomowym momentem w działalności Weroniki Sherborne było zetknięcie się na kursie zorganizowanym przez Krajowe Towarzystwo Higieny Psychicznej z problematyką upośledzenia umysłowego. Zaczęła ona rozwijać własne metody pracy z dziećmi dotkniętymi tym problemem oraz kształcić nauczycieli w tym kierunku.

    Nową metodę, którą nazwała Developmental Movement for Children (Ruch Rozwijający dla Dzieci) zademonstrowała w 1972 roku w Redlands Training College w Bristolu podczas zajęć, które prowadziła dla nauczycieli i studentów zajmujących się dziećmi z trudnościami w uczeniu się. Ponieważ metoda spotkała się z ogromnym zainteresowaniem nauczycieli i terapeutów z wielu krajów przez ponad 30 lat uczyła innych nauczycieli w całej Europie: Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Szwecji, Polsce a także w USA, Kanadzie i Australii. Początkowo Sherborne koncentrowała się na terapii upośledzonych umysłowo dzieci, później stopniowo rozszerzyła zakres swojej działalności na pracę z dorosłymi osobami z upośledzeniem, a następnie również z dziećmi cierpiącymi na inne zaburzenia rozwoju psychomotorycznego oraz dziećmi nieprzystosowanymi. Jest autorką i współautorką wielu artykułów i podręcznika „Ruch rozwijający dla dzieci” (2002). Przy jej współudziale nagrano 6 filmów VHS, które obecnie znajdują się w Narodowym Archiwum Filmów Wielkiej Brytanii.

    2. Kontynuatorzy dzieła Weroniki Sherborne

    Weronika Sherborne z aktywnej działalności wycofała się w 1985 roku. Zmarła nagle, we wrześniu 1990 roku. Jednak propagowana przez nią idea rozwoju przez ruch w zaproponowanej przez nią formie jest upowszechniana  na całym świecie. Coraz więcej osób kontynuuje w pracy terapeutycznej i pedagogicznej ten rodzaj działalności, stosując metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. W dniach 25-26 lutego 1994 zaakceptowano statut Brytyjskiej Fundacji Sherborne (Sherborne Foundation UK).
    W statucie Fundacji przewidywano powstawanie bliźniaczych organizacji w innych krajach oraz Międzynarodowej Fundacji Sherborne (International Sherborne Foundation) zrzeszających uczniów i współpracowników Weroniki Sherborne oraz ludzi, którzy pragną rozwijać i kontynuować stworzone przez nią podejście do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju. Od 2001 roku organizacja ta nosi nazwę International Sherborne Co-Operation (ISCO) i zrzesza towarzystwo belgijskie, szwedzkie i brytyjskie. W założeniach ISCO leży - w skali działalności międzynarodowej - ochrona wysokiej jakości pracy  metodą Sherborne Developmental Movement, upowszechnianie informacji, idei, publikacji na ten temat, a więc  promowanie i wspieranie  rozwoju tej metody. Do zadań tej organizacji należy więc monitorowanie kursów dla nauczycieli i terapeutów, organizowanych na poziomie międzynarodowym (poziom III i IV), prowadzenie strony internetowej (www.sherbornemovement.org), polepszenie współdziałania w formie konferencji, badań i publikacji. Dwa międzynarodowe zjazdy „szerbornowców” (Interational Gatherings on Veronica Sherborne Method) odbyły się w Dworp k/Brukseli w 1993 i 2000 roku, gdzie warsztaty prowadzili również polscy trenerzy: Bożena Kisiel i Alicja  Wilkołazka, Marta Bogdanowicz.   oraz Alicja Kasica.


    3. Założenia Metody Ruchu Rozwijającego

    ”Doświadczanie ruchu jest sprawą fundamentalną dla rozwoju wszystkich dzieci, jednak szczególnie istotne jest to dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które często mają trudności w relacji ze swoim własnym ciałem, jak również z innymi osobami.”
    (Weronika Sherborne, 1990)

    Głównym założeniem Metody Ruchu Rozwijającego jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka. Dzieje się to poprzez rozwijanie przez ruch świadomości własnego ciała, świadomości przestrzeni dookoła ćwiczącego, usprawnianie ruchowe oraz dzielenie przestrzeni z innymi osobami i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu (Bogdanowicz, 1992). Metoda ta kładzie szczególny nacisk na  wyrównany rozwój tak sfery ruchowej, jak i pozytywnych relacji z innymi osobami poprzez wspólne doświadczenia ruchowe, a także na rozwój zaufania rodzącego się w sobie i w innych oraz kreatywne wyrażanie siebie
    Ideę Metody Ruchu Rozwijającego najlepiej objaśniła sama Weronika Sherborne, która w swojej książce  „Ruch Rozwijający dla dzieci” napisała: „Poprzez moje doświadczenie w nauczaniu i obserwowaniu ludzkiego ruchu oraz poprzez uczenie się za pomocą prób i błędów, doszłam do wniosku, że wszystkie dzieci mają dwie podstawowe potrzeby: potrzebują czuć się jak w domu w swoim własnym ciele oraz potrafić nawiązywać relacje.”  (Sherborne, 1990)
        Podstawowym celem zajęć MRR jest zatem zaspokajanie tych dwóch potrzeb, co w praktyce jest realizowane poprzez rozwijanie u uczestników dwóch aspektów świadomości: siebie samego oraz innych osób.
    •    Świadomość siebie
    Jest ona osiągana poprzez doświadczenia ruchowe, które pomagają skoncentrować się tak, by stać się świadomym tego, co dzieje się z naszym ciałem, „słuchając” go za pomocą odczuwania dotyku i bodźców z wnętrza ciała zamiast zwykłego patrzenia i myślenia. To umożliwia podniesienie samooceny i pewności siebie zarówno na poziomie fizycznym jak i emocjonalnym.
    •    Świadomość innych
    Następnym krokiem jest uczenie się poruszania pomiędzy ludźmi i wchodzenia z nimi w interakcje w sposób, który wspomaga kształtowanie się zaufania i budowanie pozytywnych relacji. Takie doświadczenia ruchowe umożliwiają odpowiednie wsparcie i zachęty podczas odkrywania swojej indywidualnej kreatywności poprzez uczestnictwo we wspólnych zajęciach ruchowych.
    Przewodnicząca Swedish Sherborne Association, Cia Klinta, w swej książce na temat Ruchu Rozwijającego proponuje następujący schemat, który dobrze wyjaśnia proces rozwoju świadomości siebie i innych. Ukazuje on sposób, w jaki ćwiczenia (przez Sherborne zwane „relacjami”) wykorzystywane w MRR oddziałują na uczestników, na rozwój ich pozytywnego stosunku do siebie i otaczającej ich rzeczywistości (Klinta, 1998).

    W trakcie zajęć MRR dzieci podobnie jak podczas naturalnej zabawy poznają swoje otoczenie i uczą się czuć w nim bezpiecznie, dzięki czemu nie obawiają się odkrywać nowych możliwości swojego ciała oraz nawiązywać relacji z innymi osobami.
    We wszystkich ćwiczeniach stosowanych w MRR ważnym elementem jest rozwijanie świadomości różnorodnych cech ruchu. Dzieci z zaburzeniami rozwoju mają bowiem często duże trudności ze zróżnicowaniem i kontrolą tempa ruchu, jego siły, kierunku oraz tego, czy jest on swobodny, czy też przebiega pod pełną kontrolą. Ćwiczenia MRR są dla nich okazją do nabywania umiejętności większej kontroli nad swoim ciałem, a co za tym idzie, także nad sferą emocji oraz kontaktów społecznych.
    Ukoronowaniem „zabawy relacyjnej” (‘relation play’), jak Sherborne czasem nazywała swój system ćwiczeń, jest rozwinięcie u dziecka umiejętności uczestnictwa w ruchu kreatywnym. Jest to taki rodzaj ruchu, który umożliwia  jednostce twórczą ekspresję. Typowa dla niego jest spontaniczność, brak zahamowań, swoboda i kreatywność.


    4. Struktura zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego

    Zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego mogą być bardzo zróżnicowane pod względem treści, w zależności od potrzeb ich uczestników, jednak ogólna forma i struktura poszczególnych sesji pozostaje z reguły dość zbliżona. Ćwiczenia, czy może raczej „relacje” - jak woli je nazywać sama autorka metody, oparte są na twórczym wykorzystaniu ruchu, bliskim kontakcie dotykowym, fizycznym sprzyjającym tworzeniu więzi emocjonalnych i poczucia bezpieczeństwa. Zbliżone są do naturalnych, spontanicznych i radosnych zabaw wieku wczesnodziecięcego, które inicjują rodzice lub same dzieci. Nie stanowią one jednolitego formalnego programu narzucającego konkretne działania w stałej kolejności. Metoda Ruchu Rozwijającego to raczej zbiór wskazówek, przykładów ćwiczeń do wykorzystania w zależności od potrzeb oraz ogromna inspiracja do tworzenia własnych propozycji ćwiczeń, programów oraz zabaw z dziećmi.  
    Sesje MRR opierają się na pracy w parach, przy czym może być to indywidualna praca terapeuty z pojedynczą osobą, młodszego dziecka ze starszym lub dwojga dzieci różniących się poziomem rozwoju lub stopniem zaburzenia funkcjonowania psychomotorycznego. Zajęcia prowadzone są też w małych grupach  (3-4 dzieci), a następnie organizowane są dla całej grupy biorącej udział w zajeciach. Z reguły  dzieci pracują z osobami dorosłymi (rodzicami, nauczycielami bądź terapeutami) lub możliwe jest też prowadzenie zajęć  dla grupy, w której dzieci same dla siebie nawzajem są partnerami.
    W metodzie Sherborne, podobnie jak u  Labana, można wydzielić kilka kategorii ćwiczeń:
    1.    Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała ( świadomość ciała)
    2.    Ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu (świadomość przestrzeni)
    3.    Ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracę z partnerem i grupą (wcześniej scharakteryzowane):
    •    relacje „z”
    •    relacje „przeciwko”
    •    relacje „razem”
    4.    Ćwiczenia twórcze .
    Relacje między uczestnikami terapii podlegają ciągłej dynamice zarówno w trakcie poszczególnych sesji jak i w ciągu dłuższego np. rocznego cyklu zajęć prowadzonych MRR. Na podstawie wieloletniej praktyki w stosowaniu metody W. Sherborne Marta Bogdanowicz opracowała schemat sekwencji ilustrujących dynamikę przebiegu zajęć. Wyróżnienie tych sekwencji jest pomocne w projektowaniu - przygotowywaniu konspektów poszczególnych zajęć oraz długoterminowego planu całego cyklu sesji MRR. Ułatwia to też realizację tych planów, a więc organizację ćwiczeń podczas prowadzenia sesji ruchowej.
    Pierwsza sekwencja dotyczy liczby jednocześnie ćwiczących osób. Na początku sesji i poszczególnych jej etapów ćwiczenia powinny być skoncentrowane na każdym dziecku z osobna („ja”). Następnie przechodzi się do ćwiczeń w parach (dwie osoby), potem w małych, 3-4 osobowych grupach, a dopiero na końcu w całej grupie terapeutycznej. Jest to związane z budowaniem coraz większego poczucia bezpieczeństwa dziecka w relacjach wobec innych osób. Na przykład łatwiej dziecku nawiązać kontakt w parze z nieznaną osobą niż z całą grupą nieznanych osób, łatwiej zacząć współdziałać w małej grupie niż ze wszystkimi uczestnikami zajęć.
    Z pierwszej sekwencji wynika zatem kolejność, w jakiej rozwija się świadomość dzieci uczestniczących w terapii. W początkowych ćwiczeniach uwaga skoncentrowana jest  na samym dziecku, dzięki czemu wzrasta u niego świadomość własnego ciała. Później stopniowo uczestnik terapii zaczyna nabywać coraz większej świadomości otaczającej go przestrzeni. Kolejnym krokiem jest wchodzenie w relację początkowo z niewielką, a potem z coraz większą grupą pozostałych osób uczestniczących w sesji. Stwarza to okazję do nabywania świadomości dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi. Także i ta sekwencja pozwala maksymalnie zadbać o poczucie bezpieczeństwa osoby ćwiczącej. Zwiększa się ono bowiem wraz ze stopniowym nabywaniem coraz szerszej świadomości otaczającej dziecko rzeczywistości.
    Z bezpieczeństwem związana jest również trzecia sekwencja, według której ćwiczenia rozpoczynać należy w niskiej pozycji, leżąc lub siedząc na podłodze, czyli w bliskim z nią kontakcie. Daje to dziecku poczucie stabilności, „ugruntowania”, a więc i bezpieczeństwa. Kolejnym etapem są ćwiczenia wykonywane nieco wyżej nad podłogą (np. na czworakach, w uniesionym nad podłogą kocu), a ostatnim etapem , wywołującym potencjalnie najsilniejszy lęk – ćwiczenia w pozycji stojącej lub nawet w oderwaniu od podłogi (podnoszenie do góry, podskoki, podrzucanie).
    Kolejna sekwencja jest niejako podsumowaniem i rozwinięciem poprzednich trzech. Jej pierwszym elementem jest bowiem nabywanie świadomości własnego ciała i przestrzeni otaczającej dziecko, wraz z przebywającymi w niej osobami. Kiedy dziecko przejdzie już przez etap „oswajania” własnego ciała i przestrzeni, może w bezpieczny sposób rozpocząć nawiązywanie relacji z pozostałymi uczestnikami zajęć. Pierwszą, najbezpieczniejszą relacją jest relacja „z”, czyli relacja opiekuńcza, ponieważ podczas takiego kontaktu dziecko pozostaje bierne, znajduje się pod opieką ćwiczącego z nim partnera. Następnym krokiem jest stworzenie dziecku możliwości wchodzenia w relacje „przeciwko” partnerowi, w których obydwaj partnerzy są aktywni i silni. W takiej relacji dziecko może wypróbować swoją energię oraz nauczyć się na czym polega „siła bez agresji”. Docelową relacją, której dziecko powinno nauczyć się podczas zajęć MRR jest relacja „razem”. Kontakt w tej relacji opiera się na współpracy partnerów. Również i w tym przypadku każdy z partnerów jest silny i aktywny, jednak w przeciwieństwie do poprzedniej opisywanej relacji cała energia jest wykorzystywana na wspólne działanie. W każdą z powyżej opisanych relacji mogą być zaangażowane 2 lub więcej osób, jednak liczba uczestników ćwiczeń powinna być zawsze zgodna z pierwszą prezentowaną sekwencją.
        W ostatniej części schematu zaprezentowana jest sekwencja, która jest nadrzędna w stosunku do wszystkich pozostałych. Pokazuje ona w jaki sposób w oparciu o wszystkie opisane relacje, stopniowo kształtuje się coraz większe zaufanie dziecka. Najpierw uczy się ono ufać sobie i swojemu ciału, potem zdobywa zaufanie do partnera, który ćwiczy z nim w parze, a następnie do pozostałych uczestników terapii. Dopiero tak szeroki zakres zaufania pozwala dziecku zaangażować się w twórczą aktywność, która powinna mieć miejsce w końcowej części zajęć. Do jej uruchomienia jest bowiem konieczna swoboda i brak zahamowań ze strony dziecka, te zaś mogą być wywołane przez niedostateczną wiarę we własne siły, brak zaufania do partnera lub do całej grupy uczestniczącej razem z dzieckiem w sesji MRR.
        Wszystkie powyżej opisane sekwencje powinny być stosowane zarówno w odniesieniu do całego cyklu zajęć terapeutycznych, których podstawą jest Ruch Rozwijający, do kolejnych sesji i jak również do poszczególnych grup ćwiczeń, które można wyróżnić w trakcie trwania pojedynczego zajęcia. Przykładowo pierwsza i druga sekwencja, a więc liczba osób uczestniczących w danym ćwiczeniu oraz umiejscowienie go w przestrzeni, powinny być zachowane także w każdym kolejnym rodzaju relacji, które pojawiają się w trakcie danej sesji MRR (relacja „z”, relacja „przeciwko”, relacja „razem”).


    5. Zastosowania Metody Ruchu Rozwijającego.

    Ogromną zaletą Metody Ruchu Rozwijającego jest jej uniwersalność. Może ona być dowolnie modyfikowana w zależności od potrzeb grupy, w której jest stosowana.
    Dlatego też nie można tu podać ograniczeń wiekowych: przydaje się zarówno w pracy z niemowlętami  np. w ośrodku wczesnej interwencji jak i w ośrodkach dla młodzieży czy osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. W dalszych rozdziałach znajdują się przykłady zastosowania MRR w pierwszym roku życia , jak wobec młodzieży.  niemowląt z można, w indywidualnej terapii prowadzonej w domu przez rodziców
        Metoda Ruchu Rozwijającego jest wszechstronna w swoim oddziaływaniu.  Za pomocą tak podstawowej aktywności jaką jest ruch oddziałuje  na bardzo szeroki zakres zachowań uczestniczących w niej osób, obejmujący w zasadzie wszystkie sfery rozwojowe: motoryczną, poznawczą, a przede wszystkim emocjonalną i społeczną. Dlatego jej oddziaływanie harmonizuje rozwój psychoruchowy, pozwala na wyrównywanie deficytów rozwojowych np. niedojrzałości emocjonalno-społecznej.
        Wszechstronność MRR powoduje, że można ją wykorzystywać zarówno w terapii wielu różnorodnych zaburzeń rozwoju psychomotorycznego, jak i w profilaktyce. Znajduje również zastosowanie w poszerzaniu doświadczeń psychologicznych i społecznych osób zdrowych. MRR powstała jednak z myślą o terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego i w tym celu jest też najczęściej stosowana. Znajduje zwłaszcza zastosowanie w przypadkach niepełnosprawności intelektualnej (upośledzenia umysłowego każdego stopnia). Jest także wykorzystywana jako metoda terapii dzieci w normie intelektualnej przejawiających zaburzenia funkcjonowania emocjonalnego lub społecznego, np. dzieci z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwe  lub zahamowane psychomotorycznie, z zaburzeniami emocjonalnymi, lękową postawą wobec otoczenia, opóźnionych w rozwoju ze względu na zaniedbania środowiskowe. np. ze względu na pobyt w instytucji wychowania zbiorowego (dom dziecka).
        MRR stosowana jest jako jedyna metoda oddziaływania np. w celu ułatwienia adaptacji do przedszkola dzieciom 3. i 6. letnim. Bywa także pomocna jako etap wstępny poprzedzający innego rodzaju zajęcia terapeutyczne np. logopedyczne  w przypadku dzieci jąkających się,  dzieci nerwicowych, lub też jako ich część np. podczas zajęć terapii pedagogicznej dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu.
        W przypadku terapii dzieci dobrze jest aby osobami towarzyszącymi im jako partnerzy byli ich rodzice. Sprzyja to wytwarzaniu pełniejszych więzi pomiędzy członkami rodziny a także większemu poczuciu bezpieczeństwa w trakcie zajęć. Uzasadnione jest też tworzenie grup mieszanych bądź tez integracyjnych, w skład których wchodzą osoby o różnych zaburzeniach rozwoju i osoby o prawidłowym rozwoju.
        Jako metoda profilaktyczna MRR może być stosowana w przypadku dzieci i młodzieży znajdujących się w sytuacjach trudnych, które potencjalnie mogą sprzyjać powstawaniu zaburzeń (np. przygotowanie do zajęć w przedszkolu lub do podjęcia nauki w szkole, w początkowym okresie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej).
        MRR bywa także wykorzystywana do pomocy osobom dorosłym. Jest ciekawą formą przygotowywania młodych małżeństw do pełnienia roli rodziców w tzw. szkołach rodzenia lub dla rodzin zastępczych i adopcyjnych do przyjęcia dziecka.
        Uczestnictwo w zajęciach w roli partnera dziecka, które jest poddawane terapii MRR, jest bardzo wartościową formą samorozwoju polecaną wszystkim, zarówno młodzieży jak i osobom dorosłym.
    Bibliografia dot. Metody Ruchu Rozwijajacego

    Książki:
    Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M. (1992) Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka.. Warszawa, WsiP.
    Bogdanowicz M., Kasica A. (2003)  Ruch Rozwijający dla wszystkich. Efektywność Metody Weroniki Sherborne. Wyd. Harmonia.
    Bogdanowicz M., Okrzesik D.(w druku) opis i planowanie zajęć według metody Weroniki Sherborne. Gdańsk. Wyd. Harmonia.
    Klinta C. (1990) Rörelseglädje. Stockholm, Utbildningsförlaget.
    Klinta C. (1998) Självtillit, kommunikation, rörelseglädje genom Sherborneövningar. Solna, Ekelunds Förlag AB.
    Sherborne W. (1997, 2002) Ruch Rozwijający dla dzieci. Warszawa,  PWN.
    The Dance Handbook. The Brith of Modern Dance (1988) Longman, London


    http://www.sherbornemovement.org/Basics.html (2003)     

   • Biografia Marty Bogdanowicz

    Biografia Marty Bogdanowicz

    13.12.2016 00:15

    prof. zw. dr hab. Marta BOGDANOWICZ

    Psycholog – specjalista psychologii klinicznej dziecka. Wieloletni dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Założycielka Polskiego Towarzystwa Dysleksji, obecnie jego honorowa przewodnicząca. Jest honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wieloletnia wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji.
    Autorka Metody Dobrego Startu i zabaw wczesnodziecięcych tzw. dziecięcych masażyków. Wydała ponad 300 publikacji z zakresu psychologii klinicznej dziecka, w tym ponad 30 książek naukowych i popularnonaukowych, wiele narzędzi do diagnozy ryzyka dysleksji i dysleksji rozwojowej oraz pomocy do terapii. Opracowała scenariusze filmów dydaktycznych m. in. do Metody Dobrego Startu i Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne).
    Zainteresowania naukowe: wspomaganie rozwoju dziecka, leworęczność, profilaktyka niepowodzeń szkolnych, dysleksja rozwojowa i terapia pedagogiczna.
    Jest laureatką wielu nagród m.in. Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrody F. Kallimacha oraz międzynarodowego wyróżnienia – Orderu Uśmiechu.
    Najważniejsze w Edukacji dziecka jest wytworzenie motywacji do poznawania świata i uczenia sie. Jako argument dołączam wypowiedź Einsteina:
    „Nie mam żadnych szczególnych uzdolnień. Cechuje mnie tylko niepohamowana ciekawość.”
     
     
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
   • (+32) 431-29-91
   • ul. Przedszkolna 1
    44-238 Czerwionka-Leszczyny
    Poland
  • Logowanie