• Deklaracja dostępności

     

    Zespół Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Czerwionce- Leszczynach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

     

    Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zss-leszczyny.edupage.org i Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zss-leszczyny.pl

     

    Data publikacji strony internetowej:  2010-01-17
    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-25
    Termin przeglądu i aktualizacji: 2024-03-28
    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
    cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
    niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
    Do niedostępnych mogą należeć treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań
    podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r.
    przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury
    prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.
    Elementy niedostępne to między innymi:

    ●wybrane pliki do pobrania na stronie mogą być częściowo dostępne,
    ● mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie
    informując o tym użytkownika,
    ● mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób,
    ● wybrane materiały audio-wizualne bądź wizualne mogą nie posiadać prawidłowych
    transkrypcji tekstowych (tekstu alternatywnego),
    ● mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    ● strona nie posiada tłumaczenia na polski język migowy.

     

     

    Strona internetowa posiada następujące ułatwienia, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia dostępności:

    • podwyższony kontrast,

    • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

    • skala szarości,

    • podświetlane linki,

    • negatyw,

    • jasne tło,

    • podkreślenie odnośników,

    • współpraca z darmowym czytnik ekranu (ang. screenreader) NVDA dla systemu Microsoft Windows,

    • uproszczenie czcionek,

    • możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych

    • czytelne menu

     

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-28.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Beata Zich, adres poczty elektronicznej zssczerwionka-leszczyny@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 43 12 991. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności czy składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

     

    Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

     

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

     

    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich)

     

    Dostępność architektoniczna

     

    Informacje dotyczące budynku przy ul. Przedszkolnej 1, w którym mieści się szkoła:

     

    1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

    Szkoła posiada 3 wejścia do budynku.

    • Wejście główne (dla dzieci, uczniów, pracowników i klientów szkoły) znajduje się od frontu budynku przy ul. Przedszkolnej. Jest zadaszone i prowadzi do niego kilka stopni schodowych. Na schodach zainstalowano metalowe szyny dla wózków. Wjazd jest jednak stromy i skorzystanie z niego wymaga pomocy pracownika szkoły. Wejście
     i wyjście kontroluje pracownik obsługi, który udziela również niezbędnych informacji i informuje o rozmieszczeniu pomieszczeń szkoły.

    • Z tyłu budynku od strony ul. Pawlasa przy Sali gimnastycznej znajduje się wejście dla dzieci przyjeżdżających autobusem szkolnym oraz uczniów z niepełnosprawnością ruchową korzystających z wózka. Prowadzą do niego schody oraz podjazd dla wózków. Jest otwierane czasowo przez pracownika obsługi.

    • Drugie wejście z dostosowaniem dla wózków inwalidzkich znajduje się z boku szkoły. Jest to wejście kodowane, przeznaczone dla pracowników szkoły oraz dodatkowe wejście dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową.

    • W szkole znajduje się jeszcze wejście boczne do kuchni szkolnej – otwierane na potrzeby kuchni.

     

    Skorzystanie z wejść z podjazdami dostosowanymi dla wózków (wejście z tyłu budynku i wejście boczne) jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym takiej potrzeby pod numerem telefonu 32 43 12 991.

     

    Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

    1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

    • W budynku  szkoły korytarze,   schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.

    • W budynku nie ma wind, które umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. 

    1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

    • Budynek wyposażony jest w pętlę indukcyjną.

    • W budynku znajdują się toalety dostosowane dla niepełnosprawnych.

    • W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform ani informacji głosowych.

    • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.

    1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

    Na terenie placówki nie ma parkingu  z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

    1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
     Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

    2. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online. 

    W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z takiej usługi, co najmniej 3 dni robocze przed planowana wizytą.

     

    Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

     

    Adres: 44-238 Czerwionka – Leszczyny, ul. Przedszkolna 1

    Telefon: 32 43 12 991

    Faks: 32 43 12 991

    e-mail: zssczerwionka-leszczyny@wp.pl

    strona internetowa: https://zss-leszczyny.edupage.org

    BIP: http://bip.zss-leszczyny.pl

     

     

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
   • (+32) 431-29-91
   • ul. Przedszkolna 1
    44-238 Czerwionka-Leszczyny
    Poland
  • Logowanie