• Uczennice klasy 1/2 z Szkoły Przysposabiającej do Pracy
     • Zapraszamy do Szkoły Przysposabiającej do Pracy!

     • Szkoła Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzmem, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi (również z osobami na wózkach inwalidzkich). Wymogiem jest ukończenie Szkoły Podstawowej.

      Kształcenie odbywa się w cyklu 3-letnim z możliwością przedłużenia etapu nauki o jeden rok. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w procesie edukacji do 24 roku życia.

      Nauczanie przebiega w oparciu o Statut i Program nauczania dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

      Dla każdego ucznia zespół nauczycieli tworzy indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny. Kameralna atmosfera w klasie ( liczba uczniów od 4 do 8 ) sprzyja wszechstronnemu rozwojowi wychowanka na miarę jego indywidualnych możliwości i zainteresowań. Ponadto zapewniamy korzystanie ze stołówki szkolnej oraz dowozu do szkoły autobusem szkolnym.Głównym celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości oraz wyposażenie ich w takie umiejętności, które pomogą im w zatrudnieniu na otwartym, chronionym lub wspomaganym rynku pracy. Podczas zajęć rozwijamy kompetencje społeczne, zawodowe i komunikacyjne, które jako ważne i istotne priorytety w edukacji, pomogą w przyszłości naszym podopiecznym na samodzielne i niezależne funkcjonowanie.

       

      W Szkole Przysposabiającej do Pracy wyodrębnia się następujące zajęcia edukacyjne:

      a) funkcjonowanie osobiste i społeczne,b) zajęcia rozwijające komunikowanie się,c) zajęcia kształtujące kreatywność,d) przysposobienie do pracy,e) wychowanie fizyczne,f) religiag) zajęcia rewalidacyjne.

       

      Czego zatem dorosła młodzież uczy się w naszej szkole?

      Funkcjonowanie osobiste i społeczne - uczniowie doskonalą zdobyte już wiadomości i umiejętności w zakresie pisania, czytania, liczenia. Ponadto przygotowują się do pełnienia różnorodnych ról społecznych w dorosłym życiu; aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym; uczą się dbania o swoje zdrowie, wygląd i bezpieczeństwo. Podnoszą poziom samoobsługi, uczą się posługiwania pieniędzmi, a także korzystania z pomocy społecznej i różnych instytucji użyteczności publicznej.Zajęcia rozwijające komunikowanie się – uczniowie rozwijają umiejętności porozumiewania się z bliskimi i dalszym otoczeniem oraz poznają alternatywne metody komunikacji AACZajęcia kształtujące kreatywność – to rozwijanie zainteresowań i zdolności w sferze artystycznej, muzycznej, tanecznej, teatralnejPrzysposobienie do pracy - w ramach praktycznych zajęć w pracowniach szkolnych, pracy użytecznej na terenie szkoły czy w trakcie wycieczek zawodoznawczych, uczniowie zdobywają podstawowe umiejętności, które pomogą im w funkcjonowaniu w dorosłym życiu i podjęciu przyszłej pracy. Na zajęciach z przysposobienia do pracy nasi uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu:

      - wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich z elementami bukieciarstwa - podczas zajęć uczniowie rozwijają swoje zdolności artystyczne, jak i umiejętności warsztatowe. W trakcie lekcji poznają odpowiednie czynności, materiały, narzędzia wykorzystywane w prostych pracach ozdobnych i dekoracyjnych. Nabywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu różnorodnych technik rękodzieła artystycznego i wykorzystują je w praktyce. Tematyka prac związana jest z kalendarzem, świętami okolicznościowymi, porami roku. Uczniowie tworzą dekoracyjne kompozycje płaskie i przestrzenne z materiału przyrodniczego, prace plastyczne na szkle, na drewnie i na papierze.

      - ogrodnictwa – w ramach zajęć z tej dziedziny uczniowie nabywają umiejętności uprawy warzyw, ziół, kwiatów, krzewów w przyszkolnym Ogrodzie Sensorycznym. Ponadto pielęgnują tereny zielone i rabaty kwiatowe. Dokonują nasadzeń, podlewają, odchwaszczają, grabią liście, przycinają gałęzie.

      - gospodarstwa domowego- uczniowie w przestronnej, dobrze wyposażonej pracowni gospodarstwa domowego przygotowują proste posiłki, nakrywają do stołu, dekorują stoły na różne okazje, sprzątają, obsługują sprzęt AGD ( mikser, gofrownica, frytkownica, piekarnik, zmywarka, pralka, żelazko), pieką różne ciasta, korzystają z przepisów kulinarnych, wyszukują przepisy w czasopismach i Internecie, tworza własne przepisy,

      - stolarstwa – uczniowie korzystają z różnych elektronarzędzi jak: szlifierka, wiertarka, wkrętarka, wypalarka do drewna. Podczas pracy z elektronarzędziami uczniowie poznają zasady bezpiecznego posługiwania się nimi, zostają zapoznani z instrukcjami obsługi oraz konserwacji narzędzi. Tworzą przedmioty dekoracyjne – proste płaskorzeźby, witraże, wypalane i barwione obrazki na drewnie, stylizowane postacie aniołów itp.,

      • szycia ręcznego z elementami tkactwa – uczniowie posługują się przyborami i urządzeniami krawieckimi, tkackimi oraz dziewiarskimi. Zakres prac to szycie ręczne i maszynowe, elementy hafciarstwa, elementy tkactwa ( prace na ramce tkackiej ).

      • prac biurowych – segregowania dokumentów, laminowania, bindowania, kserowania.

      Wychowanie fizyczne - na co dzień organizowane jest poprzez różnorodne i atrakcyjne zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej, na terenie przyszkolnym, w salce korekcyjnej, a także w pracowni integracji sensorycznej. Dzięki uczestnictwu w ciekawych formach rozwoju ruchowego, zdecydowanie szybciej pokonują kolejne stopnie rozwoju intelektualnego i społecznego.

       

      Ponadto nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach rewalidacji i ndywidualnej, gdzie mają możliwość korzystania z terapii ruchowej, biofeedbacku, terapii integracji sensorycznej, terapii rozwoju mowy, a także treningu umiejętności społecznych.

      Uczestniczą również w kołach zainteresowań tj. koło muzyczne, plastyczne, informatyczne, teatralne.

       

      Powyższe zajęcia odbywają się w specjalistycznych pracowniach tj. pracownia gospodarstwa domowego, pracownia integracji sensorycznej, pracownia informatyczna, sala doświadczania świata, pracownia rehabilitacyjna.

      Nasi uczniowie mają możliwość podnoszenia swoich umiejętności w wielu dysyplinach sportowych poprzez udzial w Olimpiadach Specjalnych. Wyjeżdżają na zawody powiatowe, wojewódzkie, ale również ogólnopolskie.

      Sa również czynnymi wolontariuszami w Szkolnym kole Wolontariatu "Jestem dla innych" gdzie angażują się w różne akcje społeczne pomagając tym samym najbardziej potrzebującym.

       

      Warunkami przyjęcia do Szkoły Przysposabiającej do Pracy są:

      • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

       (wydane przez Poradnię Psycjologiczno-Pedagogiczną)

      • złożenie podania o przyjęcie ucznia do szkoły

      • zaświadczenie lekarskie, że uczeń nie ma przeciwskazań do nauki.

       

      Powyższe dokumenty są dostępne na stronie internetowej szkoły: www.zss-leszczyny.edupage.org

      Facebook

       

       

       

    • Niepokalane Serce Maryi
     • VII POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY O TEMATYCE RELIGIJNEJ „JEZU UFAM TOBIE” (Niepokalane Serce Maryi)

     • REGULAMIN

      ORGANIZATOR:
      • Zespół Szkół Specjalnych ul. Przedszkolna 1,
      44-238 Czerwionka- Leszczyny Tel./ fax 324312991,
      zssczerwionka-leszczyny@wp.pl

      CELE KONKURSU:
      Duchowo – artystyczno – integracyjne.
      • Poznanie Niepokalanego Serca Maryi.
      • Zachęcanie do odprawienia nabożeństwa Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca.
      • Rozwijanie zdolności artystycznych dzieci.

      ADRESACI KONKURSU:

      • Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII SP, uczniów Szkół
      Specjalnych i Integracyjnych na wszystkich poziomach nauczania(również
      SPdP) oraz dla dzieci z POPP (kl. IV-VIII )
      • Z jednej placówki może brać udział dwóch uczestników + dwoje dzieci z
      POPP

      • Uczniowie malują portret Niepokalanego Serca Maryi ( według wzoru
      podanego wyżej). Proponowana technika to rysunek pastelą. Format pracy A4.
      • Prace konkursowe muszą być opisane: Imię nazwisko uczestnika, klasa, szkoła,opiekun.

      TERMIN przesyłania prac do 31.05.2021 r.
      ADRES:
      Konkurs "Jezu ufam Tobie"
      Zespół Szkół Specjalnych
      ul. Przedszkolna 1,
      44-238 Czerwionka-Leszczyny

      KRYTERIA OCENY:
      • Prace oceni i wyłoni zwycięzców komisja konkursowa.
      • Ocenie podlegać będzie zgodność tematyczna, estetyka pracy oraz wkład
      artystyczny.
      • Ogłoszenie wyników nastąpi 11czerwca. Informacje będą umieszczone na
      stronie internetowej szkoły. Nagrody zostaną wysłane pocztą.
      • Werdykt komisji jest ostateczny i niepodważalny.

      • Proszę uzyskać zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych dzieci do
      celów konkursowych (umieszczenie prac na str. Internetowej, Facebooku
      w gazetach lokalnych).
      • Potwierdzeniem udziału w konkursie jest wysłanie prac konkursowych oraz
      formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych na emaila:
      basiabanczyk@poczta.onet.pl

      SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU

    • "Św. Józefie módl się za nami"
     • "Św. Józefie módl się za nami"

     • W marcu 2021r. w Zespole Szkół Specjalnych odbył się konkurs plastyczno – religijny pt: "Świety Józefie módl się za nami". Celem konkursu było poznanie osoby Św. Józefa i jego roli w życiu Świętej Rodziny oraz kształtowanie postawy zaufania i powierzenia się jego opiece. W konkursie wzięło udział 24 uczniów z całej szkoły. W I kategorii dzieci klas 1-3 Sp oraz 1-8u nagrody otrzymali:

      I miejsce: Martyna Rzepka

      II miejsce: Jakub Kucharski

      III miejsce:Magdalena Konsek

      Wyróżnienie: Daniel Warzecha

       

      W II kategorii dzieci klas 4-8 Sp oraz SPdP nagrody otrzymali:

      I miejsce: Tomasz Siwek

      II miejsce: Paweł Pełka

      III miejsce: Julia Kuczera i Paweł Piorunowski

      Wyróżnienie: Paulina Szczęsny i Mateusz Kuczera

       

      Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

      Barbara Bańczyk

    • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ŚWIĘTUJEMY ! FREBLUJEMY
     • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ŚWIĘTUJEMY ! FREBLUJEMY

     • Uczniowie klas 1ua, 1a, 2l, 3a, 3/4u, 4u szkoły podstawowej oraz grupy świetlicowe mieli okazję uczestniczyć w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym ŚWIĘTUJEMY ! FREBLUJEMY, który odbył się w terminie od 17.03.2021 do 21.04.2021r . Każdy uczeń biorący udział w projekcie edukacyjnym otrzymał Dyplom Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli im. Fryderyka Froebla.

      Friedrich. Froebel stworzył własną filozofię wychowania, którą oparł na trzech głównych ideach:

      - jedności wszechświata,

      - szacunku dla dziecka i jego indywidualności,

      - znaczenia zabawy w rozwoju dziecka.

      Pedagog ten podkreślał, iż w celu zapewnienie dziecku pełnego wykształcenia należy w nauczaniu(w myśl teorii Pestalozziego) integrować siły: głowy, rąk i serca.

      Wychowanie powinno mieć charakter globalny. W okresie dzieciństwa dziecko powinno zdobywać

      jak najwięcej nowych doświadczeń. Ważna jest przy tym jego samodzielność w działaniu i

      dochodzeniu do wiedzy.

      Poniżej przedstawiamy inspiracje i propozycje zabaw opracowane zgodnie z założeniami pedagogiki

      freblowskiej. Zadania i zabawy mają na celu rozwijać dziecięcą wyobraźnię i kreatywność.

      Grupy świetlicowe z okazji urodzin Friedrich Froebel wykonała piękny tort urodziny.

      Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z realizacji 4 tygodni cudownej zabawy . 😊 😊 😊

    • Praca Szkoły od dnia 04.05.2021r.
     • Praca Szkoły od dnia 04.05.2021r.

     • Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce - Leszczynach informuje że od od 4 maja 2021 roku zajęcia we wszystkich klasach Szkoły Podstawowej Specjalnej, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy jak również zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze i zajęcia wczesnego wspomagania będą prowadzone stacjonarnie na terenie Szkoły.

      Autobus szkolny będzie jeździł według rozkładu.

       

      Przypominamy, że w szkole obowiązuje ścisły reżim sanitarny tj. wszystkie wytyczne i procedury sanitarne zawarte w "Procedurach bezpieczeństwa sanitarnego" w szczególności:
      - ograniczenie do minimum przebywania osób trzecich na terenie szkoły,
      - zachowania dystansu społecznego,
      - zakrywania ust i nosa maseczką chirurgiczną,
      - dezynfekcja i częste mycie rąk.
      Do szkoły przychodzi tylko zdrowe dziecko, przyprowadzane przez zdrowego opiekuna.
    • Statuetki
     • III edycja  konkursu recytatorsko-logopedycznego  pt ,,My się mówić nie boimy, więc ładnie mówimy’’

     • W dniach od 1.03.2021-26.03.2021 r  w naszej szkole odbyła się III edycja  konkursu recytatorsko-logopedycznego  pt ,,My się mówić nie boimy, więc ładnie mówimy’’. Przedstawione przez laureatów wiersze , rymowanki miały być czytane lub recytowane z pamięci.
      W konkursie wzięło udział sześciu uczestników .

      Oto laureaci konkursu :

      I miejsce Uczeń klasy 3z Mariusz W.  przedstawił wiersza ,,Znałem kiedyś pewną Kawkę …‘’autor Ludwik Jerzy Kern

      II miejsce Uczeń klasy 3a Jakub K. przedstawił wiersz ,,Gitarzysta’’

      III miejsceUczennica klasy 3/4e Lena S. przedstawiła wiersz ,,Abecadło’’ autor  Julian Tuwim

      Wyróżnienie Uczeń klasy 4u Kamil N.  przestawił rymowankę ,,Kolory ‘’

      WyróżnienieUczeń klasy 4u Dawid K. przestawił wiersz pt  ,,Małpa’’   autor Jan Brzechwa

      Wyróżnienie Uczeń klasy 2l Adrian S. przedstawił wiersz ,,Miły kotek’’ autor M. Golec

      Poniżej zapraszamy do zobaczenia galerii zdjęć.

      Dziękujemy i gratulujemy wszystkim za udział w konkursie .

      mgr Magdalena Kapusta-Gawrych

      mgr inż. Alina Plaza -Kiersztyn

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
    • zssczerwionka-leszczyny@wp.pl
    • (+32) 431-29-91
    • ul. Przedszkolna 1 44-238 Czerwionka-Leszczyny Poland
   • Logowanie