• OPIEKA STOMATOLOGICZNA
     • OPIEKA STOMATOLOGICZNA

     • ZAKRES OPIEKI ZDROWOTNEJ

      Opieka zdrowotna nad uczniami Zespołu Szkół Specjalnych sprawowana jest na podstawie Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.

      Opieka nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.

      Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19 roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

      Opieka stomatologiczna jest sprawowana na uczniami do ukończenia 19 roku życia.

      Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:

      1. Ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej

      2. Kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie

      Cele opieki zdrowotnej realizowane przez :

      -działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi chorób, w tym zakaźnych

      -wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka

      -edukację zdrowotną i promocję zdrowia , w tym aktywności fizycznej i sportu oraz prawidłowego żywienia

      - udzielanie pierwszej pomocy w rozumieniu art.3 pkt 7 ustawy z dnia 8 września2006r. o Państwowym Ratownictwie medycznym (Dz. U. z 2019r. poz 993).

      Profilaktyczną opiekę zdrowotna nad uczniami w szkole sprawują pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna. Pomimo podjęcia licznych działań mających na celu objecie profilaktyczną opieką zdrowotną uczniów naszej szkoły przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną, żaden podmiot leczniczy nie wyraził na ten moment chęci udzielania tego typu świadczeń dla naszej szkoły.

      Opiekę stomatologiczna sprawuje lekarz dentysta. Na mocy porozumienia podpisanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku opieka stomatologiczna na uczniami naszej szkoły sprawowana jest przez Praktykę Stomatologiczna lek stomatolog Damian Cebula, 44-238 Przegędza, ul. Szkolna 130, tel. 32 42 71 450.

      Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami oraz pełnoletnimi uczniami.

      Rodzice oraz pełnoletni uczniowie maja prawo wyboru innego lekarza dentysty.

      Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie , o którym mowa jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.

      Lekarz dentysta sprawujący opiekę medyczną nad uczniami wykonuje:

      1. świadczenia ogólno stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.

      2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia

      określone w przepisach wydanych na podstawie art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.

      o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych , w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji .

       

       

       

       

    • "Szkoła do Hymnu"
     • "Szkoła do Hymnu"

     • 8 listopada 2019 r. społeczność naszej szkoły zgromadziła się na Sali gimnastycznej aby wziąć udział w Akademii z okazji 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
      O symbolicznej godzinie 11.11 przystąpiliśmy do odśpiewania 4 zwrotkowego Hymnu N
      arodowego, po czym uczniowie naszej szkoły zaprezentowali krótki program artystyczny przypominający wszystkim ważne dla Polski symbole, daty i wydarzenia. Oprócz krótkiego rysu historycznego Polski, podczas którego mówiono o Rozbiorach Polski, Powstaniach Narodowych, I wojnie światowej, aż do uzyskania Niepodległości, zebrani mogli wysłuchać recytacji wierszy oraz włączyć się do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Salę zdobiła  dekoracja w biało- czerwonej tonacji. Nie zabrakło też portretów znanych przywódców narodowych. Symboliczne kotyliony przypięte do piersi uczniów, biało – czerwone flagi oraz godny strój, świadczył o naszym szacunku dla historii i dziejów naszego narodu. To współczesny wyraz patriotyzmu.

               Ten dzień pozwolił nam wszystkim pogłębić wiedzę  na temat Niepodległości Polski a także umocnić postawy  patriotyczne.

    • Procedura logowania dla RODZICÓW do szkolnego e-dziennika (od 12.11.2019r.)
     • Procedura logowania dla RODZICÓW do szkolnego e-dziennika (od 12.11.2019r.)

     • Procedura logowania:

      1. Rodzice wpisują w górny mały pasek przeglądarki (przy strzałkach) uonetplus.vulcan.net.pl/powiatrybnicki (klikamy enter)

      2. Klikamy w zielony napis Zaloguj się

      3. Na następnej stronie wybieramy Załóż konto (nie uzupełniamy pól login i hasła)

      4. Wpisujemy adres mail (ten sam który jest wpisany w e-dzienniku), odznaczamy "nie jestem robotem"

      5. Na podany adres zostaje wysłany link aktywacyjny- po kliknięciu ustawiamy hasło według wytycznych

      6. Ponownie wykonujemy krok 2, 3

      7. Logujemy się mailem i nowym hasłem do e-dziennika

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
    • zssczerwionka-leszczyny@wp.pl
    • (+32) 431-29-91
    • ul. Przedszkolna 1 44-238 Czerwionka-Leszczyny Poland
   • Logowanie