• Konkursu plastyczno – fotograficznego z okazji jubileuszu 30-lecia Zespołu Szkół Specjalnych pt. „Szkoła, co stawia na ruch”

     • Regulamin konkursu plastyczno – fotograficznego z okazji jubileuszu 30-lecia
      Zespołu Szkół Specjalnych pt. „Szkoła, co stawia na ruch”

      I. Organizator:
      Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach

      II. Cele konkursu:
      1. Zwrócenie uwagi uczniów na szkołę, w której się uczą, poznanie tradycji i historii Zespołu
      Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach;
      2. Zacieśnienie więzi między dziećmi i ich rodzicami poprzez propozycję jednej z form pracy
      konkursowej;
      3. Pobudzanie wyobraźni i kreatywności artystycznej dzieci;
      4. Kształtowanie wrażliwości na piękno;
      5. Wyrażanie odczuć w formie plastycznej i fotograficznej;
      6. Aktywizowanie i wyłonienie osób uzdolnionych artystycznie;
      7. Umożliwienie osobom biorącym udział w konkursie, prezentacji prac podczas wystawy;
      8. Wykorzystanie w pracach plastycznych i fotograficznych obiektów sportowych, rekreacyjnych
      i kulturalnych oraz walorów przyrodniczych naszej okolicy.
      III. Założenia konkursu
      1.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
      Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
      2. Ocena prac odbędzie się w dwóch kategoriach (plastyczna i fotograficzna),
      w następujących grupach wiekowych:
      kategoria plastyczna:
      - uczniowie szkół podstawowych- klasy I –III,
      - uczniowie szkół podstawowych- klasy IV –VIII,
      - uczniowie szkół ponadpodstawowych
      kategoria fotograficzna :
      - uczniowie szkół podstawowych- klasy I –III,
      - uczniowie szkół podstawowych- klasy IV –VIII,
      - uczniowie szkół ponadpodstawowych
      3. Tematem pracy plastycznej lub fotografii jest przedstawienie: “Czym jest dla Ciebie ruch?”.
      4. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna np.: malarstwo, grafika, rysunek, collage
      lub inne techniki na płaskim, trwałym podłożu o formacie nie mniejszym niż A-4 i nie większym
      niż A-3.
      5. Fotografie powinny być kolorowe, format wydruku nie mniejszy niż A5 albo format jpg (do 3
      zdjęć).
      6. Prace plastyczne powinny być przesłane pocztą lub dostarczone osobiście na adres szkoły.
      Prace fotograficzne: wydruk można dostarczyć osobiście bądź poprzez pocztę na adres Szkoły
      albo w formacie jpg na adres mailowy.
      Adres Szkoły: Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach ul.
      Przedszkolna 1, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, z dopiskiem konkurs plastyczno-fotograficzny);

      Adres mailowy: zss.w.kurpanik@gmail.com lub zss.a.smolka@gmail.com.
      7. Prace muszą czytelnie opisane (tytuł – co przedstawia praca, imię i nazwisko autora, wiek,
      adres szkoły, klasa, nauczyciel prowadzący).
      8. Autorem jednej pracy może być tylko jedna osoba, prace powinny być wykonane
      samodzielnie
      9. Oceny prac dokona, powołana przez organizatorów, komisja konkursowa /jury/. Kryteria
      oceny:
      - tematyka zgodna z celami konkursu
      - oryginalne przedstawienie tematu
      - walory artystyczne
      - estetyka prac
      10. Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 29.10.2021r.
      11. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora.
      12. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Prace nie mogą być
      oprawione oraz wykonane materiałach sypkich, odklejających się np. kasza, plastelina itp.
      13. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
      14. Wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2021 r. Forma wręczenia nagród będzie
      uzależniona od sytuacji epidemiologicznej w kraju.
      15. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie.
      16. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac
      podczas przesyłania.
      17. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu.
      18. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestników na
      przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora, wykorzystanie pracy plastycznej i
      nazwiska Uczestników dla potrzeb konkursu.

      Organizatorzy : Wanda Kurpanik
      Agnieszka Smołka

    • book
     • „Wyprawka szkolna” (dotyczy uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy)

     • Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny z dnia 06 września 2021 roku ostateczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych ustala się na dzień 27 września 2021 roku.

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
    • zssczerwionka-leszczyny@wp.pl
    • (+32) 431-29-91
    • ul. Przedszkolna 1 44-238 Czerwionka-Leszczyny Poland
   • Logowanie